Chung vách, cách lòng

Vì khoản tiền bồi thường thiệt hại tài sản, những người hàng xóm lâu năm đưa nhau đến chốn công đường, quyết một phen hơn thua